Plastiwell

Dane spółki

Plastiwell International S.A.


ul. Burmistrza Andrzeja Marka 8
32-400 Myślenice
Polska

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489708
Numer NIP 6812056904
kapitał zakładowy 200 000,00 zł
kapitał wpłacony 200 000,00 zł